About

此博客乃鄙人的生活记事本及技术分享站点,这是第一次做自己的网站。 另外,生活记事本乃本人私人想法,可能有很多自己的思考和感悟,但仍希望看到的是美好的生活,康健的人生。

Breathe. Take care. Stand still for a minute. What you are looking for might just be looking for you too.

                                                                                                                                                2018年8月14日

© 2018 Mr. Xiao's Blog Suffusion theme by Sayontan Sinha